Soutěžte o chytré hodinky

Apple Watch nebo Garmin

Ke každému sedmému uzavřenému životnímu pojištění teď rozdáváme hodinky Apple Watch, nebo Garmin vivoactive a stylový řemínek v hodnotě až 1500 Kč dle vlastního výběru.

Čas běží a vy můžete běhat s hodinkami !

Ke každému sedmému uzavřenému životnímu pojištění teď rozdáváme hodinky Apple Watch series 3, nebo Garmin vivoactive 3.

O výhře vás budeme informovat, až se platba připíše na náš účet. Hodinky vám pošleme po třetí připsané platbě. V některých případech se můžeme domluvit, že vám je dáme už po první platbě pojistného.

Férově říkáme, že po převzetí hodinek byste neměli pojištění rušit prvních 36 měsíců, jinak je budeme chtít vrátit nebo zaplatit.

Kompletní podmínky najdete níže.

Nezávazně spočítat cenu pojištění

Máte dotaz?
Zavolejte ZDARMA na 800 810 210

Arrow

Pravidla soutěže

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel marketingové soutěže „V dubnu každý sedmý vyhrává. Tato soutěž je určena výhradně osobám starším 18 let. (dále viz čl. 3 pravidel).

1. Pořadatel

CD Insurance Holding, s. r. o., IČ: 06995411, se sídlem Zubatého 295/5, 150 00 Praha, Smíchov, zapsána do obchodního rejstříku u MS v Praze: oddíl B 23350 (dále jen „pořadatel“) vyhlašuje soutěž na podporu prodeje Mutumutu pojištění, které zprostředkovává Mutumutu s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 07049587, spisová značka C 293720 vedená u Městského soudu v Praze .

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž se koná v rámci kampaně Mutumutu a jejím účelem je zvýšit povědomí veřejnosti o Mutumutu s.r.o. Soutěž probíhá na území České republiky. Do soutěže jsou zařazeni všichni, kdo na www.mutumutu.czv období od 2. 4. 2019 do 15. 4. 2019 do 23:59 hod., požádají o sjednání pojištění a vyplní všechny potřebné údaje, pokud splní podmínky v čl. 3.

3. Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 18 let, která splní následující podmínky:

a) v období podle čl. 2 na www.mutumutu.cz požádá o sjednání pojištění a vyplní všechny potřebné údaje pro uzavření smlouvy,
b) do 30 dnů od sjednání uhradí první pojistné, čím bude smlouva uzavřená a
c) tato smlouva nebude do dvou měsíců od uzavření vypovězena nebo jinak předčasně ukončena, a
d) uhradí řádně a včas prvních 36 splátek pojistného.

V případě, že pořadatel zjistí, že soutěžící není starší 18 let, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Stejně tak vyloučí pořadatel ze soutěže účastníky, kteří nesplní ostatní podmínky, nebo u kterých je zjevné, že již nemohou některou podmínku splnit.

Pořadatel stanovuje listinu výherců podle článku 5. (bez účastníků, kteří byli vyloučení) průběžně každý den podle pořadí, v jakém smlouvu o pojištění uzavřeli.

4. Podmínky soutěže

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly. Pořadatel soutěže ani vydavatel neodpovídají za jakékoli porušení autorských a dalších práv soutěžícími. Účastník je povinen pořadateli kdykoliv na požádání doložit splnění všech podmínek těchto pravidel.

5. Výherci

Výhru obdrží předem neznámá osoba nebo osoby, která splní podmínky účasti v soutěži dle těchto pravidel. Výherci budou určeni podle pořadí v listině účastníků, určené podle čl. 3, a to tak, že výherci jsou vždy osoby, jejichž pořadové číslo je dělitelné 7, tj. sedmý účastník, čtrnáctý účastník, dvacátý první účastník atd.). Výherce bude kontaktován nejpozději do 72 hodin po ukončení soutěže prostřednictvím e-mailu, který uvedl na webových stránkách www.mutumutu.cz, přičemž bude vyzván ke sdělení níže uvedených informací opět formou e-mailu:

– jméno, příjmení, 
– kontaktní e-mail, 
– telefonní číslo, 
– poštovní adresa (pro doručení výhry) a
– kterou výhru podle čl. 6 upřednostňuje.
Výherce je povinen zaslat pořadateli tyto údaje na e-mail ahoj@mutumutu.cz.

Pořadatel při určení výherců ověřuje splnění podmínek podle čl. 3 písm. a) a b).  Pořadatel není před určením výherce povinen ověřovat splnění podmínky podle čl. 3 písm. d).

V případě, že smlouva o pojištění bude vypovězená dle čl. 3 písm. c), zaniká výherci nárok na výhru.

6. Výhra a její převzetí

Předmětem výhry jsou se zohledněním preference výherce (dle čl. 5)

  • hodinky Apple Watch 3 (displej 38mm) vesmírně šedý hliník s černým sportovním řemínkem + řemínek k těmto hodinkám dle vlastního výběru do hodnoty 1500 Kč
  • nebo hodinky Garmin vívoactive 3 + řemínek k těmto hodinkám dle vlastního výběru do hodnoty 1500 Kč.

Sdělenou preferenci výherce nemůže bez souhlasu pořadatele dodatečně měnit.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktního e-mailu nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat. Výhra bude předána pomocí poštovní služby nebo osobně a to buď do jednoho měsíce od oznámení výhry, nebo nejpozději do tří měsíců od uzavření smlouvy. V případě, že výherce nezašle údaje podle čl. 5 těchto pravidel do dvou týdnů od odeslání oznámení o výhře nebo se nepodaří doručit výhru na jím uvedenou adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům pořadatele soutěže.

Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či jiné problémy s nedoručením ze strany doručovatele. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti v soutěži soutěžící, kteří budou jednat v rozporu s těmito pravidly. Pokud by se některá z výše uvedených vyloučených osob soutěže přes své vyloučení zúčastnila a měla by být určena jako její výherce, právo na výhru jí nevzniká a výhra jí nebude předána. V takovém případě má pořadatel právo, nikoliv však povinnost určit náhradního výherce.

V případě, že výherce již převzal výhru a následně neuhradí včas a v plné výši 36 splátek pojištění nebo jiným způsobem poruší podmínky soutěže, je povinen výhru vrátit nebo uhradit pořadateli cenu výhry, která činí 9 000 Kč.

7. Práva a povinnosti soutěžících a pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předání výhry v případě, že výhra nebude poskytnuta třetí osobou tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s účastí v soutěži nebo užíváním výher. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží získaného v rámci soutěže se řídí podmínkami jeho dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu soutěžního období. Případné zrušení soutěže nebo jiné změny těchto pravidel budou uveřejněny na facebookové stránce společnosti Mutumutu.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Soutěžícímu nevzniká žádný nárok na výhru ani jinou náhradu v případě technických problémů vzniklých během soutěže. Soutěžící může o technických problémech informovat pořadatele na informačním e-mailu ahoj@mutumutu.cz.

8. Osobnostní práva

Odesláním údajů podle čl. 5 výherce souhlasí ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s pořízením své fotografie a uvedením svého jména, příjmení, fotografie a písemného vyjádření, proč si sjednal pojištění Mutumutu, pro reklamu (podporu prodeje) a propagaci značky Mutumutu, zejména na facebookové a webové stránce společnosti Mutumutu po dobu nejvýše 2 let.

9. Zpracování osobních údajů v rámci soutěže

Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje účastníků soutěže  6 ods. 1 písm. f) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jenom „GDPR“) za účelem uskutečnění oprávněného zájmu pořadatele spočívajícího v podpoře prodeje (reklamy) a propagaci značky Mutumutu a dále v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků a obraně před právními nároky.

Informace dle čl. 13 GDPR

Totožnost a kontaktní údaje na správce: CD Insurance Holding, s. r. o., IČ: 06995411, se sídlem Zubatého 295/5, 150 00 Praha, Smíchov, zapsána do obchodního rejstříku u MS v Praze: oddíl B 23350 a Mutumutu s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 07049587, spisová značka C 293720 vedená u Městského soudu v Praze jako spolupracující správci osobních údajů. Účel zpracování osobních údajů: podpora prodeje (reklama) a propagace značky, správce a dále určení, výkon nebo obhajoba právních nároků a obrana před právními nároky.

Právní základ zpracování: uskutečnění oprávněného zájmu dle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Kategorie příjemců: osobní údaje nebudou poskytnuté žádnému příjemci (kromě spolupracujících správců navzájem).

Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: Správci prohlašují, že osobní údaje subjektů údajů nebudou předmětem předání do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Doba uchovávání osobních údajů subjektů údajů: do ukončení soutěže a u výherce se z důvodu reklamace výhry budou osobní údaje uchovávat tři roky.

Práva subjektů údajů: subjekt údajů má zejména právo požadovat od správců přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Poskytnutí osobních údajů není zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem na uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jestliže subjekt údajů neposkytne své osobní údaje, nebude se moci stát účastníkem soutěže resp. nebude moci obdržet výhru dle těchto pravidel.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Pro úplnost upozorňujeme, že informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s pojištěním Mutumutu naleznete zde.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 2. 4. 2019.

V případě dotazů se soutěžící mohou obracet na informační e-mail ahoj@mutumutu.cz a do předmětu uvést Mutumutu s hodinkami. 

V Praze dne 2. 4. 2019