Informace o zpracování osobních údajů

Za nic na světě, ani za kouzelný Arabelin prsten, ani za kouzelné sluchátko, nepředáme vaše data nikomu jinému a použijeme je pouze a jenom pro naše povinnosti a účely.

V tomto textu shrnujeme, jak v Mutumtutu nakládáme s osobními údaji. Pokud zde nenaleznete odpovědi na vaše otázky týkající se zpracování vašich údajů, obraťte se na kontakty uvedené níže, rádi vám vše vysvětlíme.

Adresa: Mutumutu, s.r.o., Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Telefon: 800 810 210
E-mail: ahoj@mutumutu.cz

Kdo je správcem vašich osobních údajů a co to vůbec znamená?

Když navštívíte internetové stránky zdravotnici.mutumutu.cz a rozhodnete se sjednat si Pojištění pro zdravotníky, dochází ke zpracování vašich osobních údajů a my, Mutumutu, s.r.o., IČO: 070 49 587, se sídlem Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 293720 (dále už jen „Mutumutu“ nebo „my“), jsme v roli správce vašich osobních údajů. Správcem osobních údajů je zjednodušeně ten, kdo určuje pro jaký účel a jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme především od vás, a to

A) Když vyplňujete sjednávač pro pojištění pro zdravotníky na našich internetových stránkách a když si sjednáte pojištění

Když na našich internetových stránkách prostřednictvím našeho sjednávače projevíte zájem o sjednání pojištění pro zdravotníky, zaznamenáváme si veškeré informace, která nám o sobě poskytnete. Je to proto, abychom mohli správně vyhodnotit, jestli je toto pojištění pro vás správne a připravit pro vás návrh dohody o pojištění. Údaje, které od vás musíme zjistit, zahrnují informace identifikační, kontaktní a zdravotní.

Údaje, které nám takto poskytnete zahrnují vaše

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu);
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail);
 • profilové údaje (zaměstnání);
 • informace týkající se vašeho zdravotního stavu.

B) Když řešíte pojistnou událost

Když nám oznámíte pojistnou událost, zaznamenáme si vaše kontaktní údaje (e-mail, telefon) a v pokud jste oprávněná osoba, tak i vaše číslo účtu, na které vyplatíme pojistné plnění.

C) Když s námi komunikujete

Vaše osobní údaje získáváme také, když s námi komunikujete – prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu, či klasické pošty nebo sociálních sítí. V těchto případech nám poskytujete především vaše jméno, uživatelské jméno a kontaktní údaje, ale také specifické údaje týkající se vašich požadavků v rámci pojištění.

D) Když se s námi přátelíte na sociálních sítích

 Používáme službu Custom Audiences společnosti Facebook, která nám umožňuje vytvářet okruhy podobných uživatelů za účelem zacílení reklamy na stávající i potenciální zákazníky, uživatele s podobným zájmovým profilem. Za tímto účelem zpřístupňujeme společnosti Facebook vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo číselný identifikátor Facebook ID v zakódované podobě, což společnosti Facebook umožňuje identifikovat vaši osobu, pokud jste uživatelem Facebook. Další informace najdete na této stránce.
V případě, že si nepřejete být v okruhu uživatelů, můžete funkci deaktivovat prostřednictvím postupu uvedeného zde.

V některých případech získáváme vaše osobní údaje od třetích osob

Osobní údaje získáváme také z veřejně dostupných zdrojů, zejména ze sociálních sítí a z internetu. Taky z vlastní činnosti, a to především vyhodnocováním a analýzou vašich osobních údajů získaných z výše uvedených zdrojů.

Některé vaše osobní údaje získáváme pasivně

Při používání internetových stránek mohou také být určité informace shromažďovány pasivně. Jedná se především o IP adresu, typ prohlížeče a druh operačního systému. Používáme také soubory cookie a navigační data (o těch se více dozvíte v Cookies).

Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Zprostředkování uzavření dohody o pojištění a vše co se zprostředkováním pojištění souvisí

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli vyhodnotit, zda-li je toto pojištění vhodné pro vás a taky abychom mohli vyhodnotit vaší případnou rizikovost a individuální osobní situaci.

V tomto případě zpracováváme všechny údaje, které nám poskytnete prostřednictvím sjednávače pojištění na našich internetových stránkách, a to včetně informací týkajících se vašeho zdravotního stavu. Ke zpracování informací o zdravotním stavu potřebujeme váš souhlas. Souhlas se zpracováním údajů nemusíte udělit, nebo jej můžete kdykoliv odvolat. Pokud souhlas se zpracováním informací o zdravotním stavu neudělíte nebo jej odvoláte před uzavřením pojistné smlouvy (tedy dohody o pojištění), nebudete moci sjednat pojištění prostřednictvím našeho internetového sjednávače.

Toto zpracování provádíme na základě právního titulu plnění dohody o pojištění. A v případě zpracování informací o zdravotním stavu je titulem pro zpracování váš souhlas.

Zlepšování našich služeb a diagnostika

Chceme se neustále zlepšovat. A potřebujeme k tomu využívat i vaše osobní údaje. Ty využíváme ke zlepšování a vývoji nových pojistných produktů nebo služeb. Naše telefonické rozhovory využíváme např. ke zlepšování našeho servisu tím, že je používáme v rámci tréninku našich zaměstnanců na úseku péče o zákazníky. Dále například můžeme využívat vaši IP adresu k diagnostice problémů s našimi počítačovými servery. vaše IP adresa se používá také ke shromažďování demografických údajů.

Toto zpracování provádíme na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Marketingové oslovování

Pokud nám za tím účelem poskytnete váš e-mailový či telefonický kontakt, budeme vám zasílat e-mailové zprávy, SMS, newslettery a případně vám telefonovat s nabídkami našich produktů a služeb. V rámci marketingového oslovování provádíme také marketingové výzkumy, analýzy, průzkumy spokojenosti a podobné aktivity, ze kterých vyplývá váš názor na naše služby.

Toto zpracování provádíme na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Prevence podvodného jednání

Údaje, které nám poskytujete, využíváme také proto, abychom zabránili podvodnému jednání. Bedlivě sledujeme, jak jsou naše služby používány, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Děláme to zejména proto, abychom byli schopni odhalit a předcházet podvodům. A také proto, abyste vy mohli využívat naše služby včetně našich internetových stránek bez obav.

Toto zpracování provádíme na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Uchovávání a archivace některých dokumentů

Jako pojišťovací zprostředkovatel jsme povinni za účelem možnosti prokázání vynaložení odborné péče zajistit uchovávání veškeré dokumentace vyhotovené v souvislosti se zprostředkováním pojistných produktů.

Toto zpracování provádíme na základě právního titulu oprávněného zájmu a za účelem určení, výkonu a obhajoby právních nároků.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, pro které jsou vaše údaje zpracovávány, nebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům, případně
na kterou byl ke zpracovávání udělen souhlas.

Např.:

 • vámi nastavené parametry pojištění a údaje uvedené ve sjednávači pojištění, aniž byste nakonec uzavřeli pojistnou smlouvu, uchováváme 1 rok od doby, kdy jste nám je poskytli;
 • údaje uvedené v dohodě o pojištění, jejíž uzavření jsme vám zprostředkovali, uchováváme po dobu účinnosti dohody o pojištění a 11 let následujících po jejím zániku.
 • kontaktní údaje (e-mail, telefon) používáme s vaším souhlasem na marketingové oslovování 3 roky.

Komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími příjemci:

 • s Komerční pojišťovnou jako pojistitelem poskytujícím Pojištění pro zdravotníky;
 • s našimi dodavateli IT, hostingových a marketingových služeb, s poskytovateli statistických, databázových a jiných softwarových nástrojů, a případně s jinými subjekty, které nám poskytují své služby. Nepředáváme vaše údaje všem a pokaždé. Naši dodavatelé je od nás mají v omezeném rozsahu a zpracovávají je pouze pro účely té činnosti, kterou pro nás vykonávají.

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni vaše osobní údaje zpřístupnit bez vašeho souhlasu třetím osobami (například České národní bance atp.). Jedná se o naši zákonnou povinnost.

Zpracování vašich osobních údajů pro výše uvedené účely probíhá výhradně na území Evropského hospodářského prostoru.

Jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, v elektronické nebo listinné podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná organizační a bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Se zpracovateli, kteří pro nás jako správce zpracovávají vaše osobní údaje, jsme uzavřeli relevantní smlouvy tak, aby byla zaručena adekvátní ochrana vašich osobních údajů. Zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování vašich osobních údajů, jsou vázáni mlčenlivostí.

V rámci sjednávání Pojištění pro zdravotníky dochází k automatizovanému zpracování. Tím je proces, při kterém vaše osobní údaje zpracovává software bez lidského zásahu na základě předem definovaného algoritmu.

Jaká jsou vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Kdykoliv během zpracování vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 • Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.
 • Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
 • Právo na výmaz. V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat).
 • Právo na přenositelnost. Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali jinému správci údajů, kterého uvedete ve vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit pouze pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na vás, budeme proto velmi rádi, pokud se před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak příležitost vše vyřešit přímo s vámi.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro vás ty nejvhodnější a nejzajímavější nabídky.

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat okamžitě.

Jakým způsobem svá práva můžete uplatnit?

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti vaší identitou. Proto vás v některých případech můžeme požádat o její doložení. V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva vás budeme bez zbytečného odkladu písemně informovat o způsobu vyřízení vaší žádosti.

Změny informací o zpracování osobních údajů

Tuto Informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno datum uvedené na konci této Informace. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na vaše soukromí, upozorníme vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem).

A to není všechno!

Pojištění pro zdravotníky přinášíme ve spolupráci s Komerční pojišťovnou, a.s., IČO: 63998017, se sídlem Praha 8, Karolinská 1, čp. 650, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 3362 („KP“). Po uzavření dohody o pojištění (tedy pojistné smlouvy) v řadě ohledů, především v rámci správy pojištění, šetření pojistných událostí, vyplácení pojistného plnění atd. je správcem osobních údajů právě KP. Nezapomeňte si proto projít také informace KP o zpracování osobních údajů.

Aktualizované dne: 4. května 2020